Takimi i Trembëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 shtator 2018

Informata për pagesat

Pagesa duhet bërë në llogaritë e Institutit Alb-Shkenca

Për pjesëmarrësit nga Shqipëria:
BKT- Tirane për Institutin Albshkenca
Nr. llogarisë: 507360001
IBAN: AL8420511571360001CLTJCFEURA
SWIFT: NCBAALTX

Për pjesëmarrësit nga Kosova:
Banka Kombëtare Tregtare Kosovë
Nr. i llogarisë: 1901378968031154

Për pjesëmarrësit nga Maqedonia:
Procredit Banka - Shkup_Alb - Shkenca
Nr. i llogarisë: 380-1-261336-001-34 (në denarë)
IBAN: / MK07380126133601298 (në valute të huaj)
ProCredit Bank, Macedonia
SWIFT: PRBUMK 22XXX

Për pjesëmarrësit nga Diaspora:
Në ndonjërën nga llogaritë e më sipërme bankare

Me rëndësi:
Pagesa duhet të bëhet vetëm përmes llogarisë bankare dhe nuk mund të bëhet në lekë ose denarë para ose gjatë ditëve të mbajtjes së Takimit.