ALB-SHKENCA:Takimi V Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri 2010
English
(english)

Takimi i Pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 02 - 05 shtator 2010

 

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit V të IASH-së:

  1. Konferenca e Seksionit të Shkencave Albanologjike dhe të Kulturës
  2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
  3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
  4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
  5. Konferenca e Seksionit të Shkencave Ekonomike
  6. Konferenca e Seksionit të Shkencave Natyrore
  7. Konferenca e Seksionit të Shkencave Mjekësore
  8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
  9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
  10. Konferenca "Integrimi i diasporës në hapësirën shqiptare në Ballkan"