Takimi i Tetëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 13 - 14 tetor 2023

Informata për pagesat

Pagesa duhet bërë në llogaritë e Institutit Alb-Shkenca

Për pjesëmarrësit nga Shqipëria:
BKT- Tirane për Institutin Albshkenca
Nr. llogarisë: 507360001
IBAN: AL8420511571360001CLTJCFEURA
SWIFT: NCBAALTX

Për pjesëmarrësit nga Kosova:
Banka Kombëtare Tregtare Kosovë
Nr. i llogarisë: 1901378968031154

Për pjesëmarrësit nga Maqedonia e Veriut:
Nr. i llogarisë: 300000004294905
Banka: Banka Komerciale, Shkup

Për pjesëmarrësit nga Diaspora:
Në ndonjërën nga llogaritë e më sipërme bankare

Me rëndësi:
Pagesa duhet të bëhet vetëm përmes llogarisë bankare dhe nuk mund të bëhet në lekë ose denarë para ose gjatë ditëve të mbajtjes së Takimit.