English
(english)

Takimi i Nëntë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 29 - 31 gusht 2014

Dërgimi i përmbledhjeve në mënyrë elektronike (online)

Punimet duhet t'i dërgoni përmes sistemit ALPA në këtë adrese:
Punimet për Takimin e IASH-së 2014 (Prishtinë)

Punimet që nuk dërgohen nëpërmjet sistemit ALPA nuk do të merren parasysh për paraqitje gjatë TAKIMIT IX në Prishtinë.

Për më shumë se si të dërgoni punimin, ju mund të lexoni te faqja me informata për autorët.