English
(english)

Takimi i Nëntë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 29 - 31 gusht 2014


Instituti i studiuesve shqiptarë Alb-Shkenca, organizon prej 29 - 31 gusht 2014 në Prishtinë Takimin e tij të Nëntë.
Tema bosht e Takimit është:


SHKENCA, FAKTOR I RËNDËSISHËM I ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM SHOQËRORO-EKONOMIK
SCIENCE, AN IMPORTANT FACTOR FOR SOCIO-ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Takimi organizohet në bashkëpunim me:

Takimi do të përmbajë 11 (njëmbëdhjetë) konferenca shkencore. Konferencat do të organizohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. Në kuadër të secilës konferencë do të organizohen disa simpoziume (seanca të veçanta).

Aktivitete të tjera do të jenë:


Kumtesat dhe i gjithë komunikimi gjatë Takimit Ndërkombëtar do të zhvillohen në gjuhën shqipe dhe angleze.


- Takimi i Parë i Alb-Shkencës u organizua në Tiranë më 18 Gusht 2006.
- Takimi i Dytë u organizua në Prishtinë prej 15-16 Gusht 2007.
- Takimi i Tretë u organizua në Tiranë prej 01-03 Shtator 2008.
- Takimi i Katërt u organizua në Tetovë prej 30 Gusht - 02 Shtator 2009.
- Takimi i Pestë u organizua në Tiranë prej 02-05 Shtator 2010.
- Takimi i Gjashtë u organizua në Prishtinë prej 01-04 Shtator 2011.
- Takimi i Shtatë u organizua në Shkup prej 29-31 Gusht 2012.
- Takimi i Tetë u organizua në Tiranë prej 29-31 Gusht 2013.